Išieškotojams

Norėdami pradėti priverstinį skolos išieškojimą su antstolio pagalba, privalote turėti vykdomąjį dokumentą. Ne kiekvienas teismo sprendimas ar nutarimas pats savaime yra vykdomasis dokumentas. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 587 straipsnis nurodo, kas yra vykdomasis dokumentas. Vykdomieji dokumentai yra:
1) vykdomasis raštas, teismo sprendimas, nuosprendis, nutarimas, nutartis, taip pat arbitražo sprendimas;
2) teismo įsakymas;
3) teismo sprendimas ir nutartis – kai pagal įstatymus jie laikomi vykdomaisiais dokumentais;
4) teismo nutartys ir institucijų ir pareigūnų nutarimai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo;
5) teismo nuosprendžiai dėl juridinio asmens veiklos apribojimo ir juridinio asmens likvidavimo;
6) institucijų ir pareigūnų nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose – tiek, kiek jie susiję su turtinio pobūdžio išieškojimais;
7) prokuroro sankcijos dėl fizinių asmenų iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų ir kiti prokuroro nutarimai – tiek, kiek jie susiję su turtinio pobūdžio išieškojimais;
8) notaro vykdomasis įrašas pagal užprotestuotus arba neprotestuotinus vekselius ar čekius ir notaro vykdomieji pavedimai dėl paveldimo turto apyrašo sudarymo (paveldimo turto apyrašo papildymo);
9) darbo ginčų komisijos sprendimai;
10) kiti institucijų ir pareigūnų sprendimai, kurių vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai.

Kaip gauti vykdomąjį dokumentą?

Vykdomasis raštas

Vykdomasis raštas – tai vykdomasis dokumentas, kuris išduodamas teismo sprendimo, nuosprendžio, nutarimo, nutarties pagrindu.
Išieškotojui vykdomasis raštas išduodamas:
Teismo sprendimui įsiteisėjus – vykdomąjį dokumentą išduoda pirmosios instancijos teismas:
1.1.     Pagal išieškotojo rašytinį pareiškimą.
1.2.     Be išieškotojo prašymo vykdomasis dokumentas išduodamas:
1.2.1.  kai konfiskuojamas turtas;
1.2.2.  kai išieškomos pinigų sumos į valstybės biudžetą;
1.2.3.  kai išieškoma nusikalstama veika padaryta žala;
1.2.4.  kai išieškomas išlaikymas, žalos, padarytos suluošinant ar kitaip sužalojant sveikatą, atlyginimas, taip pat atimant maitintojo gyvybę.
Skubaus vykdymo atvejais – teismo sprendimo pagrindu vykdomąjį dokumentą išduoda: apeliacinės instancijos ar kasacinis teismas pagal išieškotojo rašytinį pareiškimą. Tokiais atvejais vykdomasis dokumentas išduodamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po teismo sprendimo priėmimo.
Išieškotojui vykdomasis dokumentas išduodamas pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu laišku. Praktikoje kartais pasitaiko atvejų, kai vykdomasis dokumentas dėl įvairių priežasčių negali būti išsiųstas paštu, todėl visuomet vertėtų papildomai pasidomėti dėl vykdomojo dokumento išdavimo proceso arba nuvykti į teismą ir atsiimti vykdomąjį dokumentą asmeniškai.
Pagal kiekvieną teismo sprendimą išduodamas vienas vykdomasis dokumentas, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
Teismas gali išduoti kelis vykdomuosius raštus, tiksliai nurodydamas vykdymo vietą arba sprendimo dalį, kuri turi būti vykdoma pagal tą vykdomąjį raštą, jeigu:
teismo sprendimas turi būti vykdomas skirtingose vietose;
teismo sprendimas priimtas kelių ieškovų naudai;
teismo sprendimas priimtas keliems atsakovams;
nuspręsta išieškoti iš solidarių atsakovų.
Jeigu vykdomasis dokumentas prarastas, tai išieškotojo ar antstolio prašymu išduodamas vykdomojo dokumento dublikatas. Prašymas išduoti vykdomojo rašto dublikatą paduodamas bylą nagrinėjusiam pirmosios instancijos teismui. Vykdomojo dokumento dublikatas išduodamas tokia pat tvarka kaip ir pats vykdomasis dokumentas, tik jo titulinio lapo dešinėje viršutinėje dalyje įrašoma „dublikatas“.

Teismo įsakymas

Pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo yra pats paprasčiausias, greičiausias ir pigiausias skolos išieškojimo teisminiu keliu instrumentas. Pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo paprastai pateikiamas teismui pagal skolininko gyvenamąją vietą. Pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo teismui taip pat galima pateikti ir elektroniniu būdu adresu http://liteko.teismai.lt/tieus . Kreipiantis į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo reikia mokėti tik ketvirtadalį įprastai mokamo žyminio mokesčio (LR CPK 80 str. 1 d. 6p.),  o įsiteisėjęs teismo įsakymas yra vykdomasis dokumentas, t.y., jį galima pateikti antstoliui vykdyti. Pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo pavyzdinę formą galite rasti www.teismai.lt   skiltyje „Šablonai“.
Teismo įsakymas įsiteisėja po 20 dienų nuo jo gavimo dienos. Jeigu teismas skolininkui įteikia teismo įsakymą ir per minėtą 20 dienų terminą skolininkas nepareiškia prieštaravimų dėl skolos, teismo įsakymas įsiteisėja ir teismas išduoda įsiteisėjusį teismo įsakymą (vykdomąjį dokumentą), kurio pagrindu antstolis gali išieškoti skolą iš skolininko. Įsiteisėjęs teismo įsakymas per tris dienas išsiunčiamas išieškotojui.

Kiti vykdomieji dokumentai

Kiti vykdomieji dokumentai – tai nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose, sprendimai, kurių vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai. Šiuose vykdomuosiuose dokumentuose būna nurodyta, kokio įstatymo pagrindu jie privalo būti priverstinai įvykdyti.

Laikinosios apsaugos priemonės

Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK) 144 str. nurodyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikinosios apsaugos priemonės yra apibrėžiamos kaip civilinėje byloje teismo pritaikyti apribojimai, draudimai, teisių ir veiksmų sustabdymas, įpareigojimai ir kitos CPK ar kituose įstatymuose nustatytos priemonės, kurių nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo J. B. skundą dėl antstolio veiksmų, bylos Nr. 3K-3-225/2009).
Laikinosios apsaugos priemonės taikomos ne tik iškėlus bylą teisme, bet ir nepareiškus ieškinio. Todėl prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gali būti nurodomas ieškinyje, priešieškinyje, pareiškime dėl teismo įsakymo išdavimo arba paduodamas kartu su ieškiniu arba gali būti paduodamas atskirai, jau iškėlus bylą teisme bei jos teisminio nagrinėjimo metu.
Prašymas dėl  laikinųjų apsaugos priemonių turi būti išsprendžiamas per 3 dienas nuo jo gavimo teisme dienos. Prašymas dėl  laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, nekviečiant šalių į posėdį.
Labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad teismui tenkinus prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, asmuo, kurio prašymu taikomos laikinosios apsaugos priemonės dėl atsakovo turto suradimo ir aprašymo turi kreiptis į antstolį. Jeigu į antstolį nesikreipiama ir nepatikslinami areštuoto turto duomenys, laikinosios apsaugos priemonės galioja 14 (keturiolika) dienų nuo nutarties dėl  laikinųjų apsaugos priemonių priėmimo dienos (CPK 147 str. 3 d.). Taigi, norint, jog  laikinosios apsaugos priemonės užtikrintų realų sprendimo įvykdymą, būtina nedelsti ir nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo per 14 dienų pateikti antstoliui vykdyti.
Jeigu pritaikius laikinąsias apsaugos priemones teismas nėra nurodęs, kurį turtą areštuoti pirmiau, antstolis savarankiškai pasirenka areštuojamą turtą, laikydamasis įstatymo nustatytos eilės. Gana dažnai teismas savo sprendime nurodo konkretų turtą, į kurį reikia nukreipti laikinus apribojimus. Todėl nesutinkant su laikinųjų apsaugos priemonių nukreipimu į vieną turtą ir pageidaujant, kad būtų areštuojamas kitas, dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo taip pat reikėtų kreiptis į teismą, o ne į antstolį (Lietuvos Aukščiausiojo TeismoCivilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 17 d. nutartis civilinėje byloje A. B., Z. B., A. B.v. antstolio padėjėjas A. N., byla Nr. 3K-3-332/2008.).

Turiu vykdomąjį dokumentą, kokia tvarka jį pateikti antstoliui vykdyti?

Norint pateikti vykdomąjį dokumentą vykdyti antstolių kontorai, turi būti pateikti šie dokumentai:
1.Vykdomasis dokumentas (originalas). Informaciją apie elektroninius vykdomuosius dokumentus galima rasti čia);
2.Pasirašytas prašymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti (prašymo šabloną galite atsisiųsti, paspaudę čia);
3.Vykdomosios bylos administracinių išlaidų apmokėjimo kvitas (gali būti ir kopija), išsamesnė informacija.

Kas gali pateikti vykdomąjį dokumentą antstoliui ir kokiu būdu tai galėčiau padaryti?

Vykdomąjį dokumentą (vykdomąjį raštą, vykdomąjį įrašą, teismo įsakymą ar nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir kt.) gali pateikti išieškotojas arba išieškotojo atstovas (būtini atstovavimą pagrindžiantys dokumentai).
Jeigu turite vykdomąjį dokumentą, galite atvykti tiesiai į antstolių kontorą, kur bus suteikta išsami informacija apie pateikimo vykdyti tvarką, galėsite užpildyti prašymą bei gauti administracinių išlaidų apmokėjimo rekvizitus arba jas apmokėti. Taip pat galite nurodytus dokumentus su aukščiau nurodytais priedais mūsų kontorai atsiųsti registruotu laišku.

Kokias išlaidas būtina apmokėti, pateikiant vykdomąjį dokumentą antstoliui?

Pateikdamas antstoliui vykdomąjį dokumentą, išieškotojas privalo sumokėti bylos administravimo išlaidas, kitaip vadinamas būtinosiomis vykdymo išlaidomis. Bylos administravimo išlaidų dydis priklauso nuo:

  • vykdomajame dokumente nurodytos išieškotinos sumos arba jeigu dalis šios sumos buvo anksčiau išieškota ar apmokėta – nuo likusios išieškoti sumos;
  • vykdomojo dokumento kategorijos.

Dažniausiai pasitaikančių vykdomųjų dokumentų, t.y., bylų dėl piniginės skolos išieškojimo, administravimo išlaidos yra:

Vykdomojo dokumento suma Būtinos vykdymo išlaidos
Iki 2,9 EUR 12,00 EUR
2,9 EUR iki 14,48 EUR 16,00 EUR
14,48 EUR iki 57,92 EUR 20,00 EUR
57,92 EUR iki 289,62 EUR 24,00 EUR
289,62 EUR iki 579,24 EUR 28,00 EUR
579,24 EUR iki 868,86 EUR 32,00 EUR
868,86 EUR iki 1158,48 EUR 36,00 EUR
1158,48 EUR iki 1448,10 EUR 40,00 EUR
1448,10 EUR iki 2027,34 EUR 48,00 EUR
2027,34 EUR iki 2606,58 EUR 56,00 EUR
2606,58 EUR iki 3185,82 EUR 63,99 EUR
3185,82 EUR iki 4344,30 EUR 79,99 EUR
4344,30 EUR iki 8688,60 EUR 99,99 EUR
8688,60 EUR iki 14481 EUR 139,99 EUR
14481 EUR iki 28962 EUR 239,98 EUR
Nuo 28962 EUR 399,97 EUR

Šios išlaidos gali būti indeksuojamos Sprendimų vykdymo instrukcijos 40.1. p. nustatyta tvarka. Kitų išlaidų dydžius galite rasti Sprendimų vykdymo instrukcijoje arba paspaudę čia.

Kas įvyksta antstoliui priėmus vykdomąjį dokumentą vykdyti?

Priėmus vykdomąjį dokumentą, antstolis įsipareigoja laiku ir tinkamai atlikti vykdymo veiksmus bei imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeidžiant skolininko teisių ir kuo operatyviau įvykdyti vykdomąjį dokumentą.
Vykdymo procese išieškotojo procesinės teisės:

1) dalyvauti atliekant priverstinio vykdymo veiksmus;
2) susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga;
3) gauti pažymas apie vykdymo eigą;
4) sudaryti taikos sutartis;
5) ginčyti turto priklausomybę ir jo įkainojimą;
6) apskųsti antstolio veiksmus;
7) reikšti prašymus, nušalinimus;
8) atsisakyti išieškojimo;
9) kitos Civilinio proceso kodekse numatytos teisės.

Išieškotojo procesinės pareigos:

1) bendradarbiauti su antstoliu vykdymo proceso metu;
2) domėtis vykdymo eiga;
3) nesudaryti kliūčių antstoliui vykdyti sprendimą;
4) nedelsiant raštu pranešti antstoliui apie savo gyvenamosios vietos ar buveinės pasikeitimą. Jeigu apie tokį pasikeitimą nepranešama ir nauja išieškotojo gyvenamoji vieta ar buveinė nežinoma, pranešimai išieškotojui siunčiami vykdomajame dokumente nurodytu adresu ir laikoma, kad jam tinkamai pranešta;
5) vykdyti kitas Civilinio proceso kodekse numatytas pareigas.