Skolų grąžinimo užtikrinimas vekseliais

Kas yra vekselis ir kokių rūšių vekseliai naudojami Lietuvoje?

Vekselis – tai dokumentas, kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba kuriuo įsako tai padaryti kitam asmeniui.

Pagal Lietuvoje nustatytą teisinį reglamentavimą vekselis yra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas (CK 1.97 straipsnio 1 dalis, 1.101 straipsnis). Vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo ir patenkinimo tvarką bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykius Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas (toliau – ĮPVĮ). Be to, vekselių išrašymas, įforminimas ir naudojimas detalizuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 987 patvirtintose Vekselių naudojimo taisyklėse.

Vekseliai būna paprastieji arba įsakomieji. Paprastuoju vekseliu jį pasirašęs asmuo pats įsipareigoja sumokėti jame nurodytą sumą vekselio turėtojui. Įsakomuoju vekseliu jį išrašęs asmuo paveda kitam asmeniui sumokėti vekselyje nurodytą sumą. Plačiausiai naudojami yra pirmieji, t.y., paprastieji vekseliai.

Kuo patogus ir naudingas vekselis bei kokie jo privalumai?

Vekselio privalumai, lyginant jį su įprastu skolos dokumentu (skolos rašteliu ar paskolos sutartimi):

  1. Vekselio turėtojo reikalavimai patenkinami ne ginčo tvarka (t.y. ne teismo proceso metu, kuris dažnai užtrunka pakankamai ilgai). Vykdomuosius įrašus pagal vekselius išduoda notarai, tokia procedūra dažniausiai kainuoja žymiai mažiau ir atliekama greičiau nei skolos priteisimas teismo tvarka. Gautą vykdomąjį dokumentą galima nedelsiant pateikti antstoliui vykdyti.
  2. Vekseliu yra įforminamas besąlygiškas pasižadėjimas sutartais terminais grąžinti skolą. Vekselyje nebūtina nurodyti jo išdavimo priežasties, be to, vekselyje negali būti numatytų jokių papildomų mokėjimo išlygų – yra nurodomas konkretus įsipareigojimas sumokėti tam tikrą pinigų sumą. Papildomai tai reiškia ir tai, jog vekselio gavėjui nereikia įrodinėti įsipareigojimų atsiradimo pagrindų.
  3. Vekselyje galimas kitų asmenų laidavimas visai sumai arba jos daliai. Tai aktualu tuomet, kai yra tikimybė, kad vekselio davėjas bus nepajėgus įvykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus. Šiuo atveju tame pačiame vekselyje laiduotojai garantuoja savo turtu, kad vekselyje nurodyta pinigų suma bus sumokėta.
  4. Vekselio išrašymu šalys gali užsitikrinti tiek esamos prievolės įvykdymą (t.y., pareigą grąžinti jau esamą skolą), tiek ateityje atsirasiančią prievolę (t.y. paskolos suteikimo atveju, pareigą sutartą dieną grąžinti gautą paskolą). Šalis taip pat gali susitarti dėl skolos grąžinimo grafiko, jį įtvirtinant vekselio išrašymu. Tokiu atveju vekselio davėjui nesilaikant skolos grąžinimo grafike nustatytos mokėjimo tvarkos (praleidus bent vieną įmoką), vekselio gavėjas (turėtojas) turi galimybę nedelsiant pradėti skolos išieškojimą priverstine tvarka.
  5.  Galima atlygintinai ar neatlygintinai perleisti (indosuoti) vekselį kitiems asmenims ar ūkio subjektams. Dėl to vekselis gali būti gana paprastai naudojamas kaip mokėjimo priemonė atsiskaitant ne grynaisiais pinigais, įskaitant tarpusavio skolas, atgaunant skolą iš kitų asmenų prieš vekselyje nustatytus terminus ir pan.
  6. Vekseliu kartu gali būti įsipareigojama sumokėti ir šalių sutartas palūkanas (skaičiuojamas nuo vekselio išrašymo iki visiško atsiskaitymo pagal vekselį dienos), o neatsiskaitymo atvejais net iš fizinių asmenų (vekselio davėjų) papildomai gali būti reikalaujama apmokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas.

Kaip išrašomi vekseliai ir ką būtina nurodyti, kad vekselis galiotų?

Vekselis yra ypatingai griežtos formos dokumentas, kuriame privalo būti visi Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme numatyti privalomi rekvizitai, priešingu atveju toks dokumentas nebus laikomas vekseliu.

Reikalavimai vekseliams

Paprastajame vekselyje turi būti žodžiai „paprastasis vekselis“, įrašytas besąlyginis įsipareigojimas sumokėti nurodytą sumą, mokėjimo terminas, mokėjimo vieta, pavadinimas ar vardas, pavardė asmens, kuriam arba kurio įsakymu turi būti sumokėti pinigai, vekselio išrašymo vieta ir data, išrašančiojo paprastąjį vekselį asmens parašas. Vekselis, kuriame mokėjimo terminas nenurodytas, laikomas mokėtinu jį pateikus.

Standartinę vekselio formą su privalomais rekvizitais galite atsispausdinti čia – „Vekselio forma“.

Vekseliai, kurių suma viršija 3000,00 EUR privalo būti notarinės formos (t.y., vekselio davėjas (skolininkas), pasirašydamas tokį vekselį, turi kreiptis į notarą, kuris patvirtintų išrašomą vekselį. Vekseliams, kurių suma nesiekia 3000,00 EUR, notarinė forma neprivaloma.

Ką daryti, kai pasibaigia vekselio apmokėjimo terminas?

Suėjus mokėjimo terminui arba nusprendus pateikti vekselį apmokėti (kai vekselis mokėtinas jį pateikus), vekselis turi būti pateiktas apmokėti. Neįvykdžius Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme numatytų sąlygų dėl vekselio pateikimo apmokėjimui, vekselio turėtojas praranda šio įstatymo 81 str. 1 dalyje numatytą teisę kreiptis į notarą ir gauti vykdomąjį įrašą bei išspręsti ginčą ne teismo tvarka, o vekselis yra prilyginamas skolos rašteliui ir jam yra nebetaikomos Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nuostatos (Lietuvos Apeliacinio Teismo 2008 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje bylojeNr. 2A-253/2008).

ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę jo mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas.

ĮPVĮ 47 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad vekselio turėtojas privalo pranešti indosantui, iš kurio jis gavo vekselį, ir vekselio davėjui apie tai, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas, per keturias darbo dienas po protesto, o kai vekselyje įrašyta sąlyga „grąžinti be išlaidų” ar„neprotestuotinas”, – per tiek pat laiko po vekselio pateikimo akceptuoti arba apmokėti.

Nurodytos įstatymo normos (ĮPVĮ 40 ir 47 straipsniai) reglamentuoja dvi skirtingas, savarankiškas ir laiko atžvilgiu viena po kitos einančias teisines situacijas. Vekselio pateikimas apmokėti ir pranešimas apie neapmokėjimą yra skirtingi savo prigimtimi veiksmai, todėl negali būti atlikti vienu vekselio turėtojo aktu. Pirmiausia ĮPVĮ 40 straipsnyje nustatyta tvarka vekselio turėtojas turi pateikti vekselį apmokėti ir tik po to, jeigu vekselis nebuvo apmokėtas, turi ĮPVĮ 47 straipsnyje nustatytą pareigą informuoti apie tai pagal vekselį įsipareigojusius asmenis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-278/2011).

Išlaidų pagal vekselį padengimas

Visos vekselio turėtojų išlaidos, susijusios su skolos pagal vekselį išieškojimu, įskaitant išlaidas vekselio pateikimui apmokėti, pranešimų pagal vekselį išsiuntimu, išlaidas notarui už vykdomojo įrašo išdavimą, įtraukiamos į vykdomąjį įrašą ir išieškomos iš skolininko.

Kaip užfiksuojamas skolos grąžinimas?

Apmokėjęs vekselį, mokėtojas gali reikalauti, kad jam būtų atiduotas vekselis, kuriame užfiksuotas skolos grąžinimas. Sumokėjęs sumos dalį, skolininkas gali reikalauti, kad tai būtų pažymėta vekselyje ir jam būtų išduotas pakvitavimas. Vekselio turėtojas negali atsisakyti priimti įmokų dalimis.

Kas nutinka neapmokėjus vekselio?

Tinkamai įvykdžius ĮPVĮ reikalavimus, vekselio turėtojas turi teisę kreiptis į notarą su prašymu išduoti vykdomąjį įrašą. Notaras, patikrinęs, ar vekselis atitinka visus įstatymo reikalavimus ir ar yra atliktos privalomos procedūros dėl vekselio pateikimo ir pranešimo dėl vekselio neapmokėjimo, išduoda vykdomąjį įrašą, kurį vekselio kreditorius gali pateikti tiesiogiai antstoliui priverstiniam skolos išieškojimui, taip išvengiant ilgo ir brangaus teismo proceso dėl skolos priteisimo.

Tik tikslus įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme numatytų pareigų vykdymas leidžia pasinaudoti neteismine skolos išieškojimo tvarka, kreipiantis į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo. Norėtume pastebėti, kad nors vekselių pateikimo apmokėjimui tvarka nustatyta ĮPVĮ, tačiau ją aiškinant ir taikant, būtina atsižvelgti į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos Notarų rūmų konsultacijas, įstatymų ar kitų teisės aktų pakeitimus, todėl norint tinkamai įvykdyti visus privalomus reikalavimus, dažniausiai reikalinga specialistų pagalba. Prireikus pagalbos ar esant neaiškumams, galite kreiptis į mūsų kontoros darbuotojus, kurie patars Jums, kaip tinkamai įvykdyti visas įstatymo numatytas procedūras dėl vekselio pateikimo apmokėjimui bei pranešimo apie neapmokėtą vekselį.

Pasinaudoję mūsų pagalba, galėsite būti ramūs bei užtikrinti, kad yra tinkamai atliktos visos privalomos procedūros bei galėsite pradėti priverstinį išieškojimą iš skolininko per įmanomai trumpiausią laiką ir palankiausiomis sąlygomis.

Turite neapmokėtą vekselį? Norėtumėte užtikrinti skolos atgavimą vekseliu? Turite kitų klausimų, susijusių su vekseliais? Visą informaciją ir konsultacijas galite gauti atvykę į mūsų kontorą, paskambinę +370 315 52846 arba parašę mums a.kvaraciejiene@antstoliai.lt .